تبلیغات
فیزتک - 28 Broadcast کردن پیام به بیش از یک شیئ در اسکرچ