تمرین

پرونده دعوتنامه را از این لینک دانلود و با نرم افزار Word باز کنید

حالا پرونده را با توجه به مراحل زیر ویرایش کنید:
1ــ بیت موجود در دعوتنامه را وسط چین کنید.
2ــ زمان و مکان بازدید را به انتهای دعوتنامه منتقل کنید.
3ــ در پاراگراف اصلی، فاصله ی خطوط را به 1.5 تغییر دهید.
4ــ در پاراگراف اصلی، متن را از دو طرف تراز کنید.
5ــ غلطهای املایی متن را بیابید و آنها را اصلاح کنید.
6ــ فهرست پروژه ها را نشانه گذاری کنید.
7ــ عکسهایی از اینترنت متناسب با موضوع انتخاب کنید و در لیست قرار دهید.